Preskoči na vsebino
JAK RS
JR10–ŠTIPENDIJE–KN–2024 JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024 JR3–KNJIGA–2024–2025 JR8–RSK OŠ in SŠ–2024 JR7–KRITIKA-SM–2024
Prijava v sistem Pomoč

Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise

JR4-P-2024

Datum objave: 15.03.2024
Datum poteka: 24.04.2024
Status: Zaprt

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2024

(v nadaljevanju: JR4–P–2024)

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: JAK).

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2024 na področju prevodov v tuje jezike (P) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8.

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora prevajanju prve izdaje kakovostnih in prepoznavnih slovenskih del v tuje jezike;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini, tudi v perspektivi projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni;
  • podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.

Posamični prijavitelj lahko na ta razpis prijavi največ dva (2) kulturna projekta.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo izključno stroški za opravljeno avtorsko delo prevajalca.

Razpisni rok in način oddaje vlog

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 15. 3. 2024 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 24. 4. 2024.

Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti dokazilo, ki je zahtevano v besedilu poziva oz. na obrazcu.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

Banka: Banka Slovenije, UJP Ljubljana, Dunajska 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,

  • Imetnik računa: Javna agencija za knjigo RS,
  • IBAN: SI56 0110 0600 0027 474,
  • BIC/SWIFT: BSLJSI2X,
  • Referenca: SI 00 “datum plačila” (npr: 08042022),

Namen plačila: tarifa JR4–P–2024.

Dokumentacija javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

  • Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel.: +386 (0) 1 320 28 30.

Obrazci:

Vzorca obrazcev:

- obrazec v slovenščini;

- obrazec v angleščini.

Imate vprašanje?