EU Skladi
  • Knjižnično nadomestilo (Foto: Velika čitalnica NUK, Milan Štupar)

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) na podlagi 4. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter na podlagi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16, 1/17 – popr. in 58/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) poziva avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo njihovih del, da za namen izvajanja knjižničnega nadomestila preverijo objavljeno statistiko izposoj, ki je objavljena na https://plus.cobiss.net/kn/2021, in do 20. junija 2022 na agencijo pošljejo morebitne pripombe.

JAK poziva vse avtorje, ki bodo uveljavljali pravico do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo del živečih avtorjev, da od 20. maja 2022 na spletni strani www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki. Izpolnjeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano poslati najkasneje do 20. junija 2022 s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana, oziroma na navedenem naslovu neposredno izročiti JAK. V vlogi bodo upravičenci navedli uradno ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, morebitni naslov za vročanje ter tudi davčno številko in številko bančnega računa, če za izplačilo knjižničnega nadomestila ne bodo izdali računa.

Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK bo po zaključku poziva Institutu informacijskih znanosti (IZUM) poslal seznam avtorjev, ki so oddali vloge za uveljavljanje denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila za preteklo leto. IZUM na podlagi tega seznama in popravljenih kataložnih zapisov pripravi dokončni seznam upravičencev in podatke o izposoji njihovih del.

JAK bo na podlagi teh podatkov o izposoji pripravil izračune, koliko sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva in koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji, ter izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki bodo poslane posameznim avtorjem.

Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.jakrs.si) in v času uradnih ur pri pristojnem svetovalcu Mihi Marinču (tel: 01 369 58 22, miha.marinc@jakrs.si).