EU Skladi
  • Knjižnično nadomestilo (Foto: Velika čitalnica NUK, Milan Štupar)

Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) na podlagi 4. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter na podlagi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) poziva avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo njihovih del, da za namen izvajanja knjižničnega nadomestila preverijo objavljeno statistiko izposoj, ki je objavljena na https://plus.cobiss.si/kn/2020, in da do 10. marca 2021 na agencijo pošljejo morebitne pripombe.

JAK poziva vse avtorje, ki bodo uveljavljali pravico do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo del živečih avtorjev, da od 5. februarja 2021 na spletni strani www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki. Izpolnjeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano poslati najkasneje do 10. marca 2021 s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana.

Vlogo lahko oddajo tudi v elektronski obliki najkasneje do 10. marca 2021 na naslov gp.jakrs@jakrs.si. Elektronski podpis ni pogoj za oddajo vloge v elektronski obliki. Zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje ime in priimek avtorja ter navedbo »za knjižnično nadomestilo 2020«.

Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno z določbami Pravilnika pripravila izračune, koliko sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva in koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji ter izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki bodo vročene posameznim avtorjem. Na podlagi prejetih odločb bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila agenciji sporočili še podatke, potrebne za izplačilo knjižničnega nadomestila.

Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.jakrs.si) in v času uradnih ur pri pristojnem svetovalcu Mihi Marinču (tel: 01 369 58 22, miha.marinc@jakrs.si).

Vloga je dostopna na tej povezavi: https://www.knjiznicno-nadomestilo.jakrs.si/