Preskoči na vsebino
 • Stavba JAK-spredaj

Vizitka

Naziv: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Sedež: Metelkova 2b, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 369 58 20
Telefaks: (01) 369 58 30 
E-pošta: gp.jakrs@jakrs.si
Splet: www.jakrs.si
Odgovorna oseba: Katja Stergar, direktorica JAK RS

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Katja Urbanija, podsekretarka, katja.urbanija@jakrs.si; tel. 01 320 28 30


Matična številka: 3367622000
Davčna številka: 68569203
Podračun pri UJP: SI56 0110 0600 0027 474
Zavezanec za DDV: NE

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Odgovorna uradna oseba: Katja Stergar, direktorica
Datum objave kataloga: 01. 02. 2009
Datum zadnje spremembe: 30. 04. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovuKatalog
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področjaO agenciji
Namen Javne agencije za knjigo Republike Slovenije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na področju knjige. Agencija opravlja tudi druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja na področju knjige, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.
Področje knjige v skladu s tem zakonom obsega zagotavljanje pogojev za: izdajanje knjig in revij s področja leposlovja in humanistike, ustvarjalce s področja leposlovja in humanistike, prevode slovenskih avtorjev v tuje jezike, mednarodno sodelovanje s področja knjige, literarne festivale in literarne prireditve, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig, avtorjev in branja, usklajenost delovanja vseh členov verige knjige, dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično nadomestilo in informatizacijo s področja knjige.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Ustanova nima notranjih organizacijskih enot.

OrganiziranostOrganiziranost

Pristojna oseba: 
Katja Stergar, direktorica
Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 58 27
E: katja.stergar@jakrs.si

 

Državni predpisiPravne podlage, Državni register predpisov

Predpisi EU: Evropski register predpisov

Predlogi predpisov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ni predlagateljica predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov: Strateški načrt 2020-2024
Predlagani strateški in programski dokumenti: /

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ:

Agencija opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri programov in projektov s področja knjige in zagotavlja njihovo financiranje;
 • spodbuja izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike;
 • s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike;
 • izvaja knjižnično nadomestilo;
 • spodbuja in izvaja promocijo slovenske knjige in avtorjev;
 • spodbuja in izvaja različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, v prvi vrsti prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve slovenskega leposlovja ter humanistike v mednarodnem prostoru;
 • zagotavlja pogoje za razvoj bralne kulture;
 • spodbuja razvoj knjigarniške mreže na celotnem območju Slovenije in zagotavlja pogoje za večjo dostopnost knjige;
 • se povezuje z drugimi primerljivimi mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju knjige;
 • spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov, ki jih financira;
 • z državnimi organi sodeluje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige;
 • skrbi za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju knjige;
 • vodi zbirke podatkov, določene s tem in drugimi zakoni;
 • sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;
 • izdaja upravne akte in opravlja druge strokovne naloge, skladne z namenom, za katerega je Agencija za knjigo ustanovljena (npr. spodbuja in izvaja različne oblike dodatnega poklicnega usposabljanja ipd.);
 • izvaja Zakon o enotni ceni knjige.

Akt o ustanovitvi lahko določi, da agencija opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.

Za izvedbo postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige agencija smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo. Za izvedbo postopkov knjižničnega nadomestila se uporabljajo določbe zakona, ki ureja knjižničarstvo, in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt. Odločitev o sofinanciranju projektov in programov sprejme direktor agencije na predlog strokovnih komisij iz 8. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pristojno ministrstvo.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturo, s splošnima aktoma podrobneje uredi način dela agencije v zvezi s postopkom izbire programov in projektov s področja knjige, sklepanja pogodb in nadzora nad izvajanjem pogodb ter delo strokovnih komisij iz 8. člena tega zakona.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: /

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: spletna stran JAK, http://www.jakrs.si. Spletna stran je izdelana po priporočilih za dostopnost WCAG v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja
Fizični dostop: na lokaciji Javne agencije za knjigo Republike Slovenije: Metelkova 2b, 1000 Ljubljana v času uradnih ur. Po predhodnem dogovoru je vpogled v dokumentacijo na sedežu agencije omogočen tudi osebam, ki uporabljajo invalidske vozičke. 
Informacije se posredujejo skladno z 21. členom  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

/