Preskoči na vsebino

ODZIV NA SPOROČILO ZA JAVNOST V ZVEZI Z REBALANSOM PRORAČUNA IN KRČENJEM SREDSTEV, NAMENJENIH ZA KULTURO, ki ga je lansiralo Ministrstvo za kulturo

O rebalansu in vplivu rebalansa na proračun JAK s strani ustanovitelja še nismo uradno obveščeni. Glede na podane izjave o kohezijskih operacijah v obvestilu za medije pa pojasnjujemo naslednje in zavračamo diskvalifikacijski način komuniciranja Ministrstva za kulturo, pri čemer gre za načrtno šikaniranje direktorice in izčrpavanje JAK, ki traja že več mesecev:

Potrditev operacije in podpis pogodbe šele omogočata črpanje sredstev, in do izdaje odločitve o podpori oz. podpisa pogodb še ni prišlo, zato se sredstva prenašajo. Pri dejavnostih, ki vodijo do potrditve operacij, je glavni t. i. posredniški organ - to je Ministrstvo za kulturo (MK); torej dokumentacijo za SVRK (ki kot "organ upravljanja" vse operacije potrjuje) pripravljata JAK kot neposredni upravičenec IN MK kot posredniški organ. Ker ima MK ta status, ima tudi Službo za kohezijsko politiko, ki ima vsaj 7 zaposlenih (vodja Irena Marš), ta služba pa se financira s sredstvi kohezijske osi, ki je namenjena tehnični podpori izvajanja kohezijske politike, ali po domače - ta služba naj bi nudila podporo in pomoč pri pripravi in potrjevanju operacij s področja kulture in naj bi imela tudi ustrezna znanja za to. Vodja neposredne potrditve operacije je torej na MK, ne na JAK. Upravičenec (JAK) brez posredniškega organa (MK) ne vlaga dokumentacije na SVRK in ne vodi neposrednih pogovorov s SVRK. Dokumentacija je že več kot dve leti v konstantnem usklajevanju in v nobenem trenutku delo na teh projektih ni mirovalo, popolnoma vsak korak je pisno dokumentiran in se časovnici da slediti*, pri čemer se povratne pripombe SVRK vsakič znova dotikajo tudi dela dokumentacije, ki jo je dolžno pripraviti MK. Navodila in usmeritve, ki so v vsem tem obdobju prihajala do nas, so bila pogosto napačna, zavajajoča ali pa jih ni bilo, sestanki pa so večkrat potekali le med MK in SVRK, brez vključenosti JAK. Pri tem poudarjamo še, da si je JAK pri pripravi obeh projektnih dokumentacij (Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu in Blagovne znamke na področju knjige) vseskozi prizadevala, da bi prek izvajanja razpisov čim več sredstev obeh operacij prišlo neposredno do deležnikov s področja knjige, in ravno pri izvajanju razpisov imamo kot upravičenec številne omejitve, ki jih posredniški organ nima. Zato smo že večkrat, nazadnje na formalnem sestanku januarja 2020 in neformalnem sestanku avgusta 2020, predlagali MK, da pri projektu Blagovne znamke operacijo razdelimo na način, da bi sredstva na razpisih podeljevalo MK - odgovora glede tega še nismo dobili. Tovrstno kazanje s prstom na JAK se  zaradi vsega zapisanega zdi popolnoma zgrešeno in je v neskladju s sodelovanjem med prizadevnimi posamezniki v strokovnih službah obeh institucij, ki so si in si bodo še naprej prizadevali za uspešno potrditev operacij - ne le teh dveh, temveč tudi prihodnjih. Zato se sprašujemo tudi, kdo na MK je tak odziv za javnost pravzaprav pripravil.

Če se za konec spomnimo še kohezijskega projekta "Centri za kreativnost", ki se prav tako financira iz Sklada za regionalni razvoj - od rezervacije sredstev do podpisa pogodbe za črpanje sredstev so minila natanko 4 leta. V vmesnem času pa so se sredstva prav tako prenašala.

 

* za natančnejšo ponazoritev dogajanja zgolj od pomladi 2020 do danes:
JAK je februarja na MK posredoval novelirano dokumentacijo (uradno: Vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije OP20.03.02.032/1), ki jo je MK dne 4. 3. 2020  (dok. št. 5440-61/2017/56) prek sistema e-MA posredoval na SVRK. Na navedeno vlogo je organ upravljanja -SVRK- resorno ministrstvo z dopisom št. 3032-2/2019/14 z dne 1. 4. 2020 obvestil, da odločitve o podpori zaradi spremenjenih razmer (COVID-19) ne more izdati. Po naših informacijah je kasneje ministrstvo SVRK ponovno pozvalo k preučitvi oddane novelizirane vloge in izdaji odločitve o podpori. Zato je napačen podatek, da so bile zadnje posredovane pripombe na SVRK podane dne 15. 5. 2020, temveč je SVRK - in ne MK ali JAK -  dne 15. 5. 2020 z dokumentom  številka: 3032-2/2019/13 posredoval Drugo mnenje v zvezi z vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini«. Na omenjeno mnenje je JAK v sodelovanju z vodjo razpisa na MK pripravil dodatna konkretna vprašanja in pojasnila ter izpostavilo problematiko še nerazjasnjenih težav glede posameznih razpisnih metodologij, ki jih je ministrstvo posredovalo na SVRK dne 8.7.2020. S strani MK smo dne 29.7.2020 prejeli dopis št. 3032-2/2019/17 - Odziv na odgovor in pojasnila Ministrstva za kulturo v zvezi z drugim mnenjem Organa upravljanja v zvezi z vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« in nekaj dni kasneje pripravili dodatna vprašanja, ki jih je potrebno še razjasniti do tiste točke, da bi lahko SVRK izdal odločitev o podpori.